Leievilkår

Innholdsfortegnelse

Anbefalt av Norsk Utleieforening NU 1.

1.Formål

Disse Standard leievilkår gjelder ved utleie av maskiner uten fører, moduler, utstyr mm. Endringer i leievilkårene forutsetter skriftlig avtale/kontrakt.

2. Leieobjekt

Leieobjekt utleveres fra utleiers avdeling i rengjort og full driftsklar og forskriftsmessig stand inkludert avtalt instruksjonsmateriell. Leieobjekt lastes, transporteres, brukes, vedlikeholdes og tilbakeleveres samme avdeling innenfor regulær arbeidstid (dersom ikke annet er skriftlig avtalt) for leietakers regning, risiko og ansvar.

Dersom leieobjekt avviker fra avtalen skal leietaker omgående varsle utleier, som kan foreta omlevering eller rettelse. Hvis vesentlige mangler ikke blir avhjulpet kan leietaker skriftlig si opp avtalen.

 
Ved tilbakelevering skal leieobjekt være komplett inkl. utlevert tilleggsutstyr og instruksjonsmateriell, samt være i full driftsklar og rengjort stand fritt for skader som ved utlevering med unntak av forringelse forårsaket av normal bruk og elde.

 
Eventuelle mangler, rengjøring, tømming av toalett, støvsuger o.l., samt sluttreparasjon forårsaket av ekstraordinær forringelse/skader skal dekkes av leietaker, og leietid vil i slike tilfeller beregnes frem til leieobjekt er ferdig reparert.
Utleier er berettiget til å etterfakturere leietaker for disse forhold.

3. Framleie

Leietaker kan ikke uten skriftlig samtykke fra utleier framleie, låne ut eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre eller foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse el. l.) over leieobjekt.

4. Bruk, tilsyn og sikkerhet

Leietaker er ansvarlig for at bruker/operatør har nødvendig alder, kompetanse og tillatelse iht. gjeldende regelverk. Leieobjekt skal kun benyttes innenfor angitte kapasiteter til slike arbeidsoperasjoner og slike arbeidsforhold det er beregnet for, og skal beskyttes mot uvedkommende samt unødig ytre påvirkning. Leieobjekt skal ikke uten skriftlig samtykke fra utleier utsettes for spesielle miljømessige belastninger.

Leietaker er forpliktet til å følge gjeldende vedlikeholds- og bruksforskrifter samt å besørge og bekoste nødvendig tilsyn, vanlig driftsmessig vedlikehold, punkteringer, utskifting av deler og forbruksmateriell som normalt må byttes ut under drift. Leietaker må bekoste og kun bruke de driftsmidler og hjelpestoffer (f.eks. drivstoff og smøremidler) som er beskrevet.

Dersom leieobjekt fungerer utilfredsstillende skal det straks tas ut av bruk og utleier varsles slik at feilen kan rettes. Utleier skal omgående varsles ved enhver skade på utleieobjekt. Leietaker må ikke gjennomføre reparasjoner, foreta endringer eller modifikasjoner på leieobjekt uten skriftlig samtykke fra utleier.

Utleier har til enhver tid rett til å inspisere leieobjekt, og skal av leietaker holdes informert om brukersted. Eventuell bruk utenfor Norge krever skriftlig samtykke fra utleier. 

For å sikre leieobjekt mot uønsket bruk og tyveri gjelder følgende sikkerhetsregler: 

Dersom leieobjektets vekt eller volum innebærer at det ikke kan oppbevares i godkjent låst rom skal oppbevaring skje på annen tilfredsstillende måte, for eksempel: 

  1. Leieobjekt med egen fremdriftsmotor skal være låst med tenningsnøkkel, og dersom det er mulig skal førerkabin være låst (nøkler fjernes). Har utstyret støttebein, skal minst 2 støttebein ha bakkekontakt.
  2. Leieobjekt med tilhengerdrag skal være låst med egen draglås. Minigraver på tilhenger skal alltid ha graveskuff parkert rundt tilhengerdrag alt. plassert i bakken ved siden av tilhenger.
  3.  Andre leieobjekt skal være innelåst i stålcontainer eller lenket fast med hengelås og kjetting slik at låsen (klasse 2) må brytes for at leieobjekt lar seg fjerne. Dette gjelder også for leieobjekt iht. 1 og 2 dersom egne sikkerhetstiltak ikke kan gjennomføres.

5. Leietid, leiebetaling

Leie betales iht. utleiers gjeldende prisliste eller iht. skriftlig avtale/kontrakt. Leien gjelder for 1 skift (8 timer) og leietid fra og med den dag leieobjekt er stilt til disposisjon til og med den dag det er tilbakelevert – ferieperioder inkludert.
Bruk utover 1 skift eller utover avtalte leiedager pr. uke skal omgående meldes til utleier som fakturerer merbruk iht. prisliste eller skriftlig avtale/kontrakt..


Dersom ikke annet er skriftlig avtalt betales leien forskuddsvis for den avtalte leietid. Hvis leietid er lengre enn en måned betales leien forskuddsvis en måned av gangen.

 
Faktura forfaller 15 dager fra fakturadato med mindre annet er skriftlig avtalt. Ved for sen betaling svares den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente fastsatt i norsk lov.

 
Oppfølging av alle våre fakturaer er overlatt til Finexa, ved for sen betaling påløper purregebyr og forsinkelsesrenter.
Avtalt forskuddsleie må være innbetalt før leieobjekt utleveres. Forskuddsleie avregnes mot sluttfaktura.
Utleier kan kreve at leietaker bruker betalingskort med reservasjon av avtalt leiebeløp + 20%.

 
Hvis leietid forlenges utover avtalt tid eller ved forsinket tilbakelevering av leieobjekt har utleier rett til å kreve tilleggsleie.
Forkortelse av en på forhånd avtalt leietid kan kun skje med utleiers samtykke.

For driftsavbrudd som utleier er ansvarlig for belastes ingen leie for det aktuelle leieobjekt under avbruddstiden.

 
Eventuell montering, demontering, obligatorisk montasjekontroll og avtalt tilsyn dekkes av leietaker utover den avtalte leie.
Utleier gjennomfører og bekoster obligatoriske sakkyndige kontroller.

 
Salgsvarer er selgers eiendom inntil full betaling er mottatt.

6. Ansvar - Forsikring

Risikoen for leieobjekt går over på leietaker fra det øyeblikk leieobjekt utleveres, og påhviler leietaker inntil tilbakelevering/hentet av utleier.

Leietaker er i leietiden ansvarlig for tap av leieobjekt og for alle skader/kostnader utover forringelse forårsaket av normal bruk og elde. Leieobjekt som tapes/ikke tilbakeleveres eller skades slik at det ikke kan repareres skal erstattes av leietaker med beløp tilsvarende gjenanskaffelsesverdien. Ved tyveri er leietaker ansvarlig for at politianmeldelse innleveres.

Leietaker har ethvert erstatningsansvar i forbindelse med leieforholdet, herunder utleiers tap (avsavn) samt ting-, person- eller følgeskader som leieobjekt eller dets bruk måtte påføre leietaker, leietakers ansatte, bruker, 3. person eller 3. persons ting. Dette gjelder ikke dersom skade skyldes teknisk svikt som leietaker ikke oppdaget, og heller ikke burde ha oppdaget, ved sin bruk av leieobjekt.

Utleier påtar seg intet ansvar for at leieobjekt tilfredsstiller leietakers behov, for skade og kostnader som følge av driftsavbrudd og tvangsutlevering eller forsinket utlevering av leieobjekt.

Utleier og leietaker skal inneha gyldig ansvarsforsikring om ikke annet er særskilt avtalt.

Utleiers forsikringsdekning kommer frem av utleiers leiebetingelser.

Egenandel ved skade belastes leietaker.
Egenandel brann, tyveri, hærverk og kasko
Kr. 30.000., – maskiner verdi inntil 1 mill.
Kr. 30.000, – maskiner verdi inntil 2 mill.
Kr. 50.000, – maskiner verdi over 2 mill.
Egenandel glassrute kr. 2.000, –
Egenandel underslag kr. 25.000, –
Egenandel ansvar kr. 5.000,
Premie for forsikring belastes leietaker med 5 % av brutto leiebeløp.

7. Oppsigelse – Heving

Hvis leien er avtalt pr. dag eller uke uten forhåndsbestemt løpetid, kan avtalen sies opp av leietaker med 1 leiedags varsel. Hvis leien er avtalt pr. måned, en ukes varsel. For øvrig utløper leietiden når leiebetaling opphører.

Dersom leieobjekt ikke behandles tilfredsstillende, kan utleier si opp avtalen med øyeblikkelig virkning og avhente leieobjekt på leietakers bekostning.
Det samme gjelder hvis leien og eventuelle tillegg ikke betales innen forfall, leietaker slås konkurs eller bevislig blir eller erkjenner å være insolvent, eller hvis avtalen ellers misligholdes vesentlig.

8. Tvangsfullbyrdelse

Dersom leien (og/eller eventuelle tillegg) ikke blir betalt, vedtar leietaker at utlevering kan kreves i samsvar med tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2 annet ledd a). Det skal gå frem av varselet etter tvangsfullbyrdelseslovens § 4-18 at utlevering kan unngås dersom leien med renter og kostnader blir betalt før fullbyrdelsen gjennomføres. Likeledes vedtar leietaker i medhold av tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2 annet ledd b) at utlevering kan kreves når leietiden er løpt ut, dersom leie er avtalt for en bestemt tid.

9. Tvister

nhver tvist etter denne avtale skal søkes løst gjennom forhandlinger. Leietaker kan ikke holde tilbake mer enn omtvistet beløp. Fører ikke forhandlinger frem, skal tvisten avgjøres ved ordinær rettergang, med mindre partene blir enige om å la tvisten avgjøres ved voldgift.

10. Særlige vilkår

Utstyret kan være leaset fra ulike leasingselskaper (LS) til Utleier og er i de tilfeller LS’s eiendom. Denne avtalen blir da å anse som en fremleieavtale. Om LS hever sin leasingavtale med Utleier, så har LS rett til å heve denne avtalen, og i den forbindelse bl.a. kreve at utstyret blir levert til LS eller den LS anviser. LS har alternativt rett til å overta Utleiers rettigheter i h.h.t. avtalen. I så fall overtar LS ingen av Utleiers forpliktelser etter avtalen. Event. innsigelser, krav m.v. leietaker måtte ha etter avtalen eller for øvrig overfor Utleier i anledning avtalen kan ikke gjøres gjeldende overfor LS, men kun overfor Utleier, også om Utleier skulle gå konkurs. Leietaker kan således ikke foreta leiereduksjon eller stans i leiebetalingene overfor LS som følge av event. forhold, innsigelser m.v. som nevnt. Dette gjelder også ved event. fremsatt og/eller gjennomført hevingskrav eller oppsigelse, samt for event. innsigelser som leietaker måtte ha i h.h.t. serviceavtale, herunder om den inkluderes i leieavtalen. Event. heving eller oppsigelse av denne leieavtalen fra leietakers side, også etter deknl. § 7-7, skal uansett skje med eget, skriftlig forhåndsvarsel til LS. Varselet skal ha minst 14 dagers frist. Om LS i så fall ønsker å overta Utleiers rettigheter i h.h.t. avtalen, så kan ikke heving eller oppsigelse gjøres gjeldende overfor LS. Denne bestemmelsen eller andre vilkår tilknyttet LS´s rettigheter, bl.a. avtalt leie, kan ikke endres uten skriftlig aksept fra LS

11. Force Majeure

Utleier fritas for sin leveringsplikt dersom levering hindres som følge av forhold utenfor utleiers kontroll, som for eksempel ekstraordinære værforhold, offentlige påbud og forbud, brann, streik og lockout. Leietaker er ikke berettiget til å kreve noen som helst erstatning p.g.a. forsinket eller uteblitt levering forårsaket av nevnte omstendigheter. En midlertidig avbrytelse i benyttelse av utleieobjektene, også ved force majeure, berettiger ikke leieren til avbrytelse av leien, og løser ikke leiren fra betaling av avtalen.